Wat te doen tegen de kennelijk onuitroeibare laster en leugens op internet?

Online publicaties voor de rechtbank

Of van de andere kant: hoe kun je online activistische meningen verspreiden zonder gedaagd te worden? Dit was de inzet van een kort geding op vrijdag 27 juni 2008 in Den Bosch, aangespannen door de advocaten Kuijpers en Harff tegen de Sociale Databank Nederland.

Het onderstaande verscheen deels ook op Leugens.nl, m'n andere journalistieke publicatie. Maar er zijn goede voornemens. Daar is de ruzie tussen ene Gerard-Hillary Kucharek en de advocaten Eric Kuijpers en Arthur Harff in een aantal afleveringen uit de doeken gedaan. Die kruiste m'n pad daar enerzijds internetpublicatie Kleintje Muurkrant na publicatie met rechtszaken te maken kreeg. En anderzijds daar Kucharek me het vuistdikke dossier verstrekte met zijn grieven en Kuijpers bij een verzoek om wederhoor op deze kwestie agressief reageerde. Wat was er aan de hand?

Het bleek te gaan om een ruzie tussen uitvinder Kucharek en de door hem in een CV en stichting als partner in vertrouwen genomen Kuijpers, teneinde de patenten te registreren en te exploiteren. De laatste kreeg controle over de uitvindingen, volgens Kucharek op onoirbare wijze. Kuijpers zelf ontkent dit. Geen boeiende zaak, totdat webpublicaties er onvoorzichtig over gingen schrijven, na 'Kleintje' ook de Sociale Databank Nederland, een activistische publicatie met talloze onderwerpen die kritisch tegen het licht worden gehouden.

De afleveringen op leugens.nl:

  • 1: Kleintje Muurkrant plaatst een zware rectificatie over de publicatie van aantijgingen jegens Kuijpers en Harff daar sprake is van smaad en wederhoor noch bronvermelding plaatsvond;
  • 2: Kuijpers en Harff winnen het kort geding tegen Kleintje Muurkrant-uitgever De Stelling op alle fronten. Kleintje had de bron Kucharek met naam en toenaam moeten citeren en moeten vermelden dat geen nader onderzoek is gedaan.
  • 3: Kuijpers begint een kort geding tegen Kucharek om diens laster en stalking een halt toe te roepen. Hij wint dit geding maar de eis tot gijzeling van Kucharek wordt niet ingewilligd. Kucharek tekent voor het met rust laten van Kuijpers;
  • 4:: Kort geding van Kleintje Muurkrant tegen Kuijpers en Harff of effectuering van dwangsommen ongedaaan te maken
  • 5:: Kleintje Muurkrant verliest het geding tegen belsaglegging en de schadevergoeding van Kuijpers/Harff
  • 6: Kucharek gaat zelf online publiceren, tegen de vonnissen in
  • 7:: Kuijpers en Harff dagen de Sociale Databank Nederland vanwege een gepubliceerd Het gewraakte interview op video met Kucharek van 26 februari 2008;
  • 8: Kuijpers weigert zelf wederhoor na eerder al bij zo'n verzoek de eis te hebben gesteld dat het aangetekend zou gebeuren onder dreiging met een rechtszaak;
  • 9: Het verslag van de rechtszitting in Den Bosch met de eisers Kuijpers/Harff en gedaagden van de Sociale Databank.

Dat laatste artikel staat hieronder voor een deel. Het is exemplarisch momenteel voor de vele zaken die er zijn waarbij rechters de vrijheid van meningsuiting afwegen tegen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers (of 'slachtoffers'?) van publicatie dan wel wegens belediging en smaad van groepen.

De Europese strafkamer van de rechtbank Amsterdam verwierp recent vier veroordelingen op grond van de vrijheid van meningsuiting verwoord in art. 10 EVRM. Tegen twee zaken gaat het OM overigens in beroep.

En het meest opvallende was het seponeren van de aangiftes tegen Geert Wilders vanwege de film Fitna. Het Openbaar Ministerie meent na maandenlang wikken en wegen tussen de vrijheid van meningsuiting en gevoelens van smaad, discriminatie en 'haatzaaien' bij met name Moslims. Als jurisprudentie is de betekenis beperkt daar het OM de specifieke omstandigheden meewoog. Zo gaat het in onderstaande zaak om een serie harde beschuldigingen die (nog) niet juridisch of journalistiek zijn hardgemaakt, dus ook onterechte diskwalificaties van de advocaten.

De voorzieningenrechter afgelopen vrijdag was mevrouw Berry Geurtsen-Van Eeden, de 65-jarige Rob Brockhus, maker van het interview met Kucharek met Sociale Databank Nederland liet zich bijstaan door Marjolijn Vissers van MDMV in Utrecht. Advocaat Harff hield het pleidooi vooral namens Kuijpers en in mindere mate ook namens zichzelf. [Hierna eisers genoemd als 'KH'.] Voor ieder eisten ze behalve rechtzetting ook 25.000 euro als voorschot op een schadevergoeding.

Daar kwam een last-minute 'eiswijziging' bij: daar de serie beschuldigingen en documenten van Kucharek inmiddels staan op twee andere websites, Xposednet.eu en PJ-Design.nl van Kucharek zelf, zijn deze websites aan de eisen toegevoegd. SDNL moet ook daar het gewraakte interview van deze sites verwijderen en niet meer laten terugkeren. Idem dito voor de documenten van Kucharek om zijn zaak tegen Kuijpers te ondersteunen. Mr. Vissers wees de gewijzigde eis af daar zij deze vlak vóór de zitting pas ontving en geen verweer kon stellen.

Net als bij Kleintje Muurkrant wordt er voorts rectificatie geëist voor een periode van zes maanden op de (nu) drie sites in kwestie plus in een zaterdageditie van De Telegraaf over 1/8 pagina. En ook dat SDNL bij 21 zoekdiensten op internet het materiaal laat verwijderen uit hun geheugen (cache); dit alles met een dwangsom van 10.000 euro, met 1.000 euro per dag te vermeerden tot maximaal 1 miljoen euro.

De Stelling zijn kleine jongens vergeleken hierbij, zei Harff op grond van de verbreiding en intensivering van de aantijgingen van Kucharek aan het adres van met name Kuijpers. SDNL verwijst wel naar de twee andere sites met het materiaal van Kucharek en ondersteunt deze ook met kwalificaties als de 'site staat bol van bewijzen'.

Bejaarde terroristen

Het staat buiten kijf dat Kucharek in het interview (wederom) vergaande laster uit over Kuijpers en in mindere mate Harff, volgens KH van 'honderden valse beschuldigingen, beledigingen en onrechtmatige publicaties. Wat drijft gedaagden om totale vreemden in de rug aan te vallen en op de grofst mogelijke manier publiekelijk af te branden, zonder enig bewijs voor hun uitzinnige beschuldigingen?

In de overtreffende trap zijn dat volgens KH haat-, laster- en terreurcampagnes en ander onrechtmatig handelen op voor Nederland ongekend grote schaal en zelfs in strafbare feiten...

Verder zien KH er geen been in om het pleidooi te benutten om met name Brockhus zwart te maken daar hij als ex-drogist lange tijd van de bijstand leefde - en sinds kort van AOW - maar wel '7 dagen per week 16 uur per dag' zich inspant om zijn Sociale Databank te vullen met laster, verdachtmakingen, beledigingen, niet-geanonimiseerde dossierstukken en ander onrechtmatig gedrag.

SDNL maakt er volgens KH een sport van om honderden, duizenden personen te terroriseren met extreem wangedrag...op de grofst mogelijke manier. Ze zou samenwerken met de 'bekende internetlasteraar Matt Hoorn, die juist deze week een gevangenisstraf van een half jaar plus een half jaar voorwaardelijk door de rechtbank Dordrecht tegen zich hoorde uitspreken wegens belastingdelicten.

Van haar kant sprak Vissers namens SDNL het vermoeden uit dat Kuijpers niet als advocaat werkt vanaf het geregistreerde adres aan de Schipholweg in Leiden, maar vanuit huis in Rotterdam. Derhalve is zijn inschrijving bij de rechtbank Den Haag tegen de regels en dat is daar gemeld. Ook zou Kuijpers nauwelijks geld verdienen aan advocatuur maar meer met zijn vele stichtingen en bedrijven, die overigens ook voornamelijk verlies of een gering resultaat draaien.

Dat komt, zei Harff, door verloren klandizie van Kuijpers als gevolg van de laster van Kucharek. Volgens Vissers is het KH vooral te doen om schadevergoedingen die te hoog zijn want Kuijpers stelt met reguliere advocatuur weinig voor en zou er weinig schade van ondervinden. Gedaagden denken dat mr Kuijpers gewoon geen tijd heeft om een normale advocatenpraktijk uit te oefenen met zoveel nevenactiviteiten.

Kuchareks hetze

Los van de beledigingen en aanvallen van KH in hun stukken en pleidooi en de pesterijen van Vissers gaat het om de kwestie inhoudelijk: het interview van Brockhus met Kucharek is zonder meer lasterlijk. Dat stond in feite ook niet ter discussie.

Wel op tafel kwam de vraag of de aantijgingen van Kucharek leugens zijn of niet. Zijn hoofdbeschuldiging luidt dat Kuijpers hem een gemene streek heeft geleverd met een valse overname van de macht over een stichting en bedrijf dat Kuchareks uitvindingen ging exploiteren. Daar is een rechtszaak over geweest, maar die verloor Kucharek, overigens bij verstek. Hoger beroep kwam er niet. Tot dit eventueel heeft gespeeld, geldt de uitspraak van Rotterdam.

Niettemin besteedde mr. Vissers een deel van haar pleidooi aan een poging duidelijk te maken dat de beschuldigingen van Kucharek inhoudelijk aannemelijk zijn en grond hebben. Wat KH daarover zeggen zou gelogen zijn: Vooralsnog is alleen met zekerheid te stellen dat alles wat eisers hier over Kucharek beweren met de grootst mogelijke korrel zout genomen moeten worden.

Volgens haar vereist het een bodemprocedure met bewijsrecht om uit te zoeken wat er waar is in de ontstane vete tussen Kucharek en Kuijpers. Een kort geding is een verkeerd middel; ook gezien de enorme hoeveelheid bijlagen, 99 van de zijde van eisers en 37 van de kant van gedaagden.

Bovendien, aldus Vissers, heeft Brockhus zelf in het gewraakte interview niet één negatief ding gezegd over Kuijpers en/of Harff. Brockhus is een doorgeefluik van de opmerkingen van Kucharek. Bovendien is hier de vrijheid van meningsuiting in het geding.

Wederhoor geweigerd

Die overigens beperkt is, want bovenal heeft Brockhus na de sommatie van Kuijpers het interview onmiddellijk van SDNL.nl verwijderd. Dat deed Brockhus, antwoordde hij op een vraag van de rechter, op aanraden van advocaat Vissers. Brockhus cs. waren zich 'rotgeschrokken' van de vordering en het daaraan gekoppelde geldbedrag.

Tevens heeft Brockhus toen Kuijpers gebeld om wederhoor, maar hij heeft dit geweigerd en - volgens Brockhus - in plaats daarvan hem allerlei lelijks toegebeten. Dat laatste interesseerde rechter niet, wel de vraag waarom Kuijpers niet 'ingegaan was op deze handreiking' en wederhoor weigerde.

Kuijpers: Ik heb dat niet gedaan gezien de toonzetting. Dat commentaar zou toch weinig serieus genomen worden. Het zijn geen journalisten. Kuijpers laakte ook het niet vrijwillig rectificeren door SDNL c.q. Brockhus dan wel terugtrekken van de zaak van Kucharek: Nu is het met publicatie op verschillende websites nog honderd maal erger gemaakt in plaats van dat gas teruggenomen is.

Ten derde zei Kuijpers: Het heeft geen enkele zin om met dit soort mensen in discussie te gaan.

De rechter, samenvattend: Gezien de toon had u geen zin in wederhoor. Dit is belangrijk gezien de beschuldiging van KH dat door SDNL bij het interview er geen 'wederhoor' is toegepast.

De vraag is wat de rechter hiermee gaat doen. SDNL is geen journalistieke instantie, maar en 'interview' is een journalistieke gedraging. SDNL heeft zich opgesteld als spreekbuis van Kucharek. Is elke openbare conversatie op internet voortaan gehouden aan normen die gelden voor journalistiek, zoals 'wederhoor'bij een beschuldigde?

Kuijpers stelt op zijn beurt terecht de waarde van het fenomeen 'wederhoor' ter discussie. Dat is in de journalistiek een heilig juridisch begrip geworden. Maar op internet, met iedereen als publicist, is de waarde hiervan nog niet goed bepaald. Moet dat 'wederhoor' op eenzelfde plek plaatsvinden? Op hetzelfde tijdstip? In dezelfde omvang? Geldt dan nog niet het jiddische grapje van de rabbi die een man dreigt in de synagoge te verkondigen dat zijn dochter een hoer is waarna de vader de deuren langs mag om het tegendeel te beweren?

Maar bijvoorbeeld 'columnisten' hebben geen plicht tot wederhoor en mogen vrijwel alles roepen. Hoe zit dat dan met internet? Als degene die lster verspreidt daar 'column'boven zet, kan die vrijuit gaan? Vallen publciaties op internet eigenlijk niet meer onder de term 'column' dan onder 'journalistiek'en moet je het meeste niet serieus nemen?

Of kan een belasterd persoon, in dit geval Kuijpers, niet zichzelf op datzelfde internet verweren tegen aantijgingen van Kucharek, bijvoorbeeld met publicatie van vonnissen? En kan degene die laster uit - in dit geval Kucharek - of verspreidt - SDNL - dan verplicht worden om een hyperlink naar het verweer te publiceren?

Video verwijderd na sommatie

Met de verwijdering van de video door SDNL was het spoedeisend belang van tafel volgens Vissers, maar volgens Harff zijn ook de rectificaties en schadevergoeding van spoedeisend belang, en aanvullend ook de eisen voor verwijdering van de websites van Kucharek.

Bovendien eisen KH de stukken op van SDNL die Kucharek heeft verstrekt. Tijdens de zitting kwam daar de eis van Kuijpers bij voor alle e-mail correspondentie tussen Kuijpers en SDNL. Dat wil hij als bewijs gebruiken voor een volgende zaak tegen Kucharek met een eis tot gijzeling. Kucharek heeft immers in een vorige zaak van Kuijpers na kort geding getekend dat hij deze voortaan volledig met rust zou laten. Het tegendeel gebeurde, Kucharek voerde de strijd op, en wist SDNL voor zijn kar te spannen.

Vissers: Deze eis is ongehoord. Deze zaak is ook een phishing expeditie om bewijslast te krijgen tegen Kucharek. Bovendien las ze tegenstrijdigheden: Kuijpers kent de stukken van Kucharek al lang en schrijf dat ze 'vals' zijn in de dagvaarding en voert er actie tegen, maar eist wel overhandiging door SDNL.

Ze twijfelde ook aan de grond van de schade-eis van Harff. Volgens Harff kosten de beledigingen van Kucharek zoals 'advocaat van de maffia' hem klanten. Maar het ergst is de sociale schade. Zo moet Harff, zei hij, bij hooggeplaatsten in de omgeving van zijn villa in België, zoals een 'minister van staat' uitleggen dat de aantijgingen niet waar zijn. Het is verschrikkelijk dat te moeten doen.

Overigens heeft Harff ook al eens een huiszoeking in diezelfde villa moeten uitleggen aan zijn vrienden in België. En het was voor SDNL een verassing dat haar doorgaans linkse boodschappen ook de hooggeplaatsten bij de Zuiderburen bereiken.

Alsnog rectificatie?

De rechter hield het bij de conclusie dat Kuijpers wederhoor liet lopen. Dat is jammer, maar het is een kort geding. Is het laten lopen van wederhoor door Kuijpers zijn eigen schuld? Of te laat aangeboden door SDNL toen het kalf al verdronken was?

Volgens Brockhus zelf immers verspreidt de boodschap zich via internet zonder dat daar veel tegenin te brengen is. In die zin leken Kuijpers en Brockhus het formeel eens te zijn ondanks dat ze elkaar inhoudelijk veroordelen, te weten als een activistische steuntrekkende terrorist versus een ordinaire plaatboef vermomd als advocaat. Dan lijkt ook een vonnis voor de hand te liggen: alsnog wederhoor toepassen en dit publiceren in de vorm van een rectificatie en dit aanbieden aan andere sites die erover berichtten.

Wat de eisen KH tot schadevergoeding betreft kan Den Bosch zijn imago van elitebeschermer in de ogen van activisten hooghouden en exorbitante schadevergoedingen voor Kleintje Muurkrant doortrekken. Dat betekent dat deze bejaarden, die afhankelijk zijn van de rechtsbijstand, op hun AOW worden gekort ten behoeve van het opknappen van de Belgische tuin van Harff.

Moreel appèl

Boeiend is het 'moreel appèl van KH op 'de rechterlijke macht' vanwege de ...veranderde opstelling van de rechterlijke macht. Veranderd in die zin dat assertieve en repressieve vonnissen tegen de beschreven, en in dit kort geding aan de orde zijnde uitwassen in het internettijdperk dringend noodzakelijk zijn.

Vooral de rechtbanken in Den Bosch, Amsterdam en Rotterdam zouden 'het goede voorbeeld geven' bij het schoonvegen van internet wat betreft onrechtmatige uitingen. Rechter Geurtsen zou die lijn moeten doortrekken wat KH betreft.

Ze wezen er fijntjes op dat de rechterlijke macht de bijzondere negatieve aandacht krijgt op de site van SDNL, daarmee ook een beroep doend op de grootmoedigheid van Geurtsen ten opzichte van die beschuldigingen van haar beroepsgeroep door SDNL.

Van dit proces Kuijpers/Harff versus SDNL is inmiddels op de site van Kucharek een videofilm gemaakt voorafgegaan door de activistische klacht tegen tuchtrechtspraak in het algemeen misbruikt zou worden. De zaak zelf is grotendeels in audio te volgen.

[Peter Olsthoorn]

Netkwesties forum

Netkwesties en de bezoekers stellen je mening op prijs. Deze wordt hier direct gepubliceerd.
Strategos BV
30 apr 2011
****MISSION ACCOMPLISHED***
http://www.youtube.com/watch?v=jvMre6zcTLE
DANK AAN ALLE MEDESTRIJDERS TEGEN ONRECHT

STRATEGOS BV

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1